Numarul consultatiilor acordate in cabinetele din Ambulator:

Total, din care

AN 2013: 19783;
An 2014: 20520;

Medicina Interna

AN 2013: 1676;
An 2014: 1966;

Chirurgie

AN 2013: 2288;
An 2014: 3233;

Hematologie

AN 2013: 4883;
An 2014: 4865;

ORL

AN 2013: 6444;
An 2014: 5253;

Cardiologie

AN 2013: 2707;
An 2014: 2070;

Neurologie

AN 2013: 290;
An 2014: 517;

Psihiatrie

AN 2013: 679;
An 2014: 1303;

Endocrinologie

AN 2013: 526;
An 2014: 706;

Boli infectioase

AN 2013: 20;
An 2014: 91;

Alergologie

AN 2013: 270;
An 2014: 516;

Ambulator de specialitate pentru Sportivi:

Total, din care

AN 2013: 54058;
An 2014: 52485;

Medicina Interna

AN 2013: 4787;
An 2014: 5678;

Dermatologie

AN 2013: 3629;
An 2014: 3492;

Ortopedie

AN 2013: 2626;
An 2014: 2190;

ORL

AN 2013: 2615;
An 2014: 2736;

Stomatologie

AN 2013: 1718;
An 2014: 2910;

Alte specialitati

AN 2013: 38683;
An 2014: 35479;

Numarul consultatiilor acordate in camere de garda / CPU:

AN 2013

22938;

AN 2014

21822;